top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en gevolgen hiervan tussen Aworth (de opdrachtnemer) en de opdrachtgever.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Als een aanbieding niet wordt geaccepteerd, kan de opdrachtnemer kosten in rekening brengen voor de gemaakte aanbieding.

Artikel 3: Intellectuele eigendom

3.1 Tenzij anders afgesproken, behoudt de opdrachtnemer de auteursrechten en andere rechten op zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen enzovoort.

3.2 De opdrachtgever mag deze gegevens niet kopiëren, gebruiken of aan derden tonen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Boetes zijn van toepassing bij schending.

Artikel 4: Uitvoeringsperiode

4.1 De uitvoeringsperiode wordt bij benadering vastgesteld.

4.2 Als de omstandigheden anders zijn dan verwacht, kan de opdrachtnemer de uitvoeringsperiode verlengen.

4.3 De uitvoeringsperiode begint na overeenstemming, betaling en voldoen aan de uitvoeringsvoorwaarden.

4.4 Bij overschrijding van de uitvoeringsperiode is er geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5: Beloning

5.1 De beloning voor opdrachtnemer wordt vooraf schriftelijk vastgesteld.

5.2 De beloning wordt berekend op basis van het afgesproken tarief vermenigvuldigd met de bestede tijd.

5.3 Bij een vast bedrag wordt dit schriftelijk overeengekomen.

5.4 Opdrachtgever betaalt apart voor eventuele wijzigingen.

5.5 Als wijzigingen voortkomen uit een tekortkoming van de opdrachtnemer, betaalt opdrachtgever alleen voor werkzaamheden die anders ook nodig zouden zijn.

5.6 Bij aanpassingen wordt de beloning herzien.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid

6.1 De opdrachtnemer kan zijn verplichtingen opschorten door onverwachte omstandigheden buiten zijn controle.

6.2 Dit omvat onder meer vertraging door derden, weersomstandigheden, stakingen, etc.

6.3 Opschorting vervalt na zes maanden. Na deze periode kan de overeenkomst worden ontbonden voor onvervulde verplichtingen.

Artikel 7: Aanpassingen van de opdracht

7.1 Als er wijzigingen zijn in uitgangspunten of omstandigheden, wordt de opdracht aangepast.

7.2 In ieder geval wordt de opdracht aangepast bij relevante wijzigingen in voorschriften, eisen, of extra werkzaamheden.

Artikel 8: Uitvoering van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en de belangen van opdrachtgever behartigen.

8.2 Verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

8.3 Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van de voortgang.

8.4 Termijnen zijn niet strikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.5 Opdrachtnemer vraagt toestemming voor volgende fasen van de opdracht.

8.6 Bij fouten in verstrekte informatie, waarschuwt opdrachtnemer opdrachtgever.

8.7 Adviezen van opdrachtnemer hebben alleen betrekking op de opdracht.

8.8 Opdrachtnemer kan anderen inschakelen voor uitvoering, maar blijft verantwoordelijk.

8.9 Esthetische waarde telt niet mee in de beoordeling, maar moet redelijk zijn.

Artikel 9: Verplichtingen opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever gedraagt zich als een goede opdrachtgever en houdt verstrekte gegevens vertrouwelijk.

9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige en juiste informatie, en vrijwaart opdrachtnemer hiervoor.

9.3 Documenten van opdrachtnemer worden tijdig beoordeeld en goedgekeurd.

9.4 Opdrachtgever waarschuwt opdrachtnemer voor fouten in adviezen.

9.5 Opdrachtgever betaalt op tijd.

Artikel 10: Terugbetalingsbeleid

10.1 Terugbetaling vindt alleen plaats als het geleverde product beschadigd is.

10.2 Beschadigde producten moeten binnen [aantal dagen] na levering worden gemeld.

10.3 Opdrachtgever dient foto's en bewijs van beschadiging te verstrekken voor de terugbetaling.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade door zijn tekortkoming.

11.2 Tekortkoming betekent een fout die een professionele adviseur onder vergelijkbare omstandigheden had kunnen vermijden.

11.3 Geen vergoeding voor bedrijfsschade, opzet of grove nalatigheid van anderen.

11.4 Opdrachtnemer kan tekortkomingen zelf herstellen of de schade beperken.

11.5 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen van voorgeschreven personen.

11.6 Extra kosten door voorgeschreven personen zijn voor opdrachtgever, tenzij vergoed.

11.7 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor andere schade bij opzet of grove nalatigheid.

11.8 Opdrachtnemer is beperkt aansprakelijk voor schade niet gedekt door specifieke verzekeringen.

11.9 Aansprakelijkheid vervalt na vijf jaar na het einde van de opdracht.

11.10 Vordering is niet ontvankelijk na vijf jaar na het einde van de opdracht.

Artikel 12: Betaling

12.1 Betaling op locatie van opdrachtnemer of aangewezen rekening.

12.2 Opdrachtgever moet zekerheid bieden voor betaling als opdrachtnemer daarom vraagt.

12.3 Opdrachtgever kan vorderingen niet verrekenen, behalve bij faillissement opdrachtnemer.

12.4 Volledige betaling is opeisbaar bij betalingsachterstand, faillissement, beslaglegging, ontbinding, etc.

12.5 Vertraagde betaling resulteert in rente en buitengerechtelijke kosten.

12.6 Buitengerechtelijke kosten zijn afhankelijk van het verschuldigde bedrag en kunnen hoger zijn dan de genoemde percentages.

12.7 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure gelijk krijgt, betaalt opdrachtgever alle gemaakte kosten.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Nederlands recht is van toepassing.

13.2 Het Weens koopverdrag en andere internationale regelingen zijn niet van toepassing.

13.3 Nederlandse rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer behandelt geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

bottom of page